Genel Hüküm ve Koşullar

Satış ve Teslimat Koşulları

1. Genel

Satış ve Teslimat Koşulları, Sanpan Isitma Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya satıcı olarak hareket eden yan kuruluşunun/şirketlerinin (bundan böyle "Satıcı" olarak anılacaktır) herhangi bir sözleşmesinde veya herhangi bir teklifinde veya kabulünde geçerli olduğu beyan edildiği takdirde bağlayıcı olacaktır. Teslimatların alıcı olarak sizin (bundan böyle "Alıcı" olarak anılacaktır) Satıcı ile aranızdaki bir dağıtım sözleşmesinin ifası için yapılması halinde, bu Satış ve Teslimat Koşulları söz konusu sözleşme kapsamında yapılan her sipariş için geçerlidir. Alıcı tarafından öngörülen ve burada belirtilen koşullara aykırı olan tüm koşullar, ancak Satıcı tarafından yazılı olarak açıkça kabul edildiği takdirde geçerli olacaktır.

2. Siparişler

Her satın alma siparişi, Satıcının herhangi bir yükümlülüğü oluşmadan önce Satıcı tarafından bireysel ve açık kabule tabi olacaktır.

3. Teslimat Koşulları

Malların teslimatı, sipariş onayında aksi belirtilmedikçe Radyatör segmentinde 6-8 , RHC segmentinde ise 4-6 hafta içerisinde,  Türkiye sınırları içerisinde şantiye araç üstü teslim şeklinde (Dönemsel olarak değişmekte olup , Ülke gümrüklerde yaşanacak problemler v.b. durumlarda teslimat tarihleri değişmektedir) yapılacaktır.

4. Teslimat Tarihleri

Teslimat tarihleri yaklaşık tarihlerdir. Planlanan teslimatın gecikmesi Alıcıya Satıcıya karşı herhangi bir talepte bulunma ve/veya herhangi bir satın alma siparişini iptal etme hakkı vermez. Alıcı ile üzerinde mutabık kalınan teslimat tarihi, Satıcının gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemeyeceği koşullar ortaya çıktığında makul bir şekilde uzatılmalıdır.

5. Fiyatlar/Uzun Vadeli Siparişler

Taraflar arasında kredi koşulları kararlaştırılmadığı sürece, malların ödemesi karşılıklı görüşülerek, satış sözleşmesinde mutabık kalınan şekilde yapılmalıdır. Herhangi bir ödemenin gecikmesi halinde, ödenmemiş meblağ üzerinden ticari banka oranlarında faiz ödenecektir. Alıcı tarafından sipariş edilen malların belirtilen miktarlarının kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi ve/veya ödenmemesi halinde, Satıcı derhal geçerli olmak üzere satın alma işleminden vazgeçme hakkına sahiptir ve Alıcının herhangi bir zarar talebinde bulunması yasaktır. Alternatif olarak Satıcı, kalan malların teslimi karşılığında Alıcıdan satın alma bedelinin tamamı için bir teminat talep etme seçeneğine sahiptir.

Teslimattan önce herhangi bir zamanda (madde 4'e atıfta bulunularak hesaplanır) Satıcı, malları tedarik etme maliyetlerindeki herhangi bir önemli artışı yansıtacak şekilde fiyatı ayarlayabilir (bu önemlilik Satıcının takdirine bağlı olarak belirlenecektir). Revize edilen fiyat Alıcı için bağlayıcı olacak ve Alıcı Satıcının bildirimi üzerine sekiz (8) gün içinde yazılı olarak itiraz etmedikçe kabul edilmiş sayılacaktır.

6. Cayma Hakkı

Alıcının ödeme aczine düşmesi veya Alıcının daha önceki bir satın alma işleminin ödemesinde temerrüde düşmesi durumunda Satıcı, ödenmemiş satın alma bedelinin ödenmesi garanti edilene kadar ifasını durdurma hakkına sahip olacaktır. Alıcı tarafından makul bir süre içinde böyle bir garanti oluşturulamazsa, Satıcı satın alma işleminden çekilebilir. Alıcının satın alma bedelini ödemede temerrüde düşmesi durumunda, Satıcı ticari banka oranlarında faiz talep etme hakkına sahiptir. Satıcının mallarının teslimatının yasal hükümler (örneğin yaptırımlar) nedeniyle kabul edilemez olması veya kabul edilemez hale gelmesi durumunda, Satıcı satın alma işleminden çekilebilir.

7. Garanti

Garanti süresi Alıcıya teslim tarihinden itibaren, RHC segmentinde 5, Radyatör segmentinde ise 2 yıl  olacaktır. Alıcı, malları teslim aldıktan hemen sonra incelemelidir. Herhangi bir kusur, teslim alındıktan sonra sekiz (8) gün içinde yazılı olarak bildirilmelidir. Aksi takdirde, satın alınan mallar kabul edilmiş sayılır ve Satıcıya karşı her türlü garanti talebi hariç tutulur. Yukarıda belirtilen garanti süresi içinde, olağan bir inceleme sırasında fark edilemeyen kusurlar, fark edilmeleri üzerine derhal (ve her durumda sekiz (8) gün içinde) yazılı olarak bildirilmelidir. Aksi takdirde, satın alınan mallar kabul edilmiş sayılır ve Satıcıya karşı her türlü garanti talebi hariç tutulur. Malların kusurlu olduğunun kanıtlanması ve Alıcının yukarıda belirtildiği şekilde kusurları bildirmesi halinde, Alıcı kusurlu malları ücretsiz olarak tamir ettirme veya değiştirme seçeneğine sahiptir. Gerekirse, Satıcının tesisinden ve Satıcının tesisine nakliye masrafları yarı yarıya paylaştırılacaktır. Garanti talepleri, Alıcının tüm yükümlülüklerini önceden yerine getirmesi koşuluna bağlıdır. Mallardaki kusurlara karşı diğer tüm garanti talepleri açıkça hariç tutulmuştur.

8. Ünvanın Korunması

Satıcı, ödemenin tamamı alınana kadar tedarik edilen malların mülkiyetini elinde tutacaktır. Alıcı, Satıcının mülkiyet haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alacaktır.

9. İhracat Kısıtlamaları ve Yasalara Uygunluk

Satıcının malları (i) çeşitli yabancı yargı alanlarında patentler, tasarımlar ve ticari markalarla korunmaktadır, (ii) ilgili yargı alanına bağlı olarak farklı güvenlik gerekliliklerine tabidir ve (iii) belirli ülkeler için yaptırımlara veya diğer ihracat kısıtlamalarına tabi olabilir. Bu nedenle Alıcı, malları Alıcı ile Satıcı arasında kararlaştırılan teslimat yerinden başka bir yargı bölgesine ihraç etmeden önce Satıcıdan tavsiye almak zorundadır.

Her durumda, Alıcı yürürlükteki tüm yasa, yönetmelik ve düzenlemelere uyacaktır. Alıcı, bu Uluslararası Satış ve Teslimat Koşulları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu tüm lisansları, izinleri, yetkileri, onayları ve izinleri yürürlükte tutacaktır. Alıcı, bu Uluslararası Satış ve Teslimat Koşulları kapsamında malların satışına veya malların Alıcı tarafından yeniden satışına dahil olan tüm ülkelerin tüm ihracat ve ithalat yasalarına uyacaktır. Alıcı, herhangi bir devlet ithalat izni gerektiren mal sevkiyatları için tüm sorumluluğu üstlenir.

10. Teknik Özellikler ve Sistem Tasarımı

Satıcı, malları Alıcının şartnamelerine veya talimatlarına uygun olarak hazırlarsa, Alıcı aşağıdakileri sağlamalıdır:

(i) şartname veya talimatların doğru olması;

(ii) bu şartnamelere veya talimatlara uygun olarak hazırlanan mallar, Alıcının (veya son müşterisinin) bunları kullanmayı planladığı amaca uygun olacaktır; ve

(iii) Alıcının şartnameleri veya talimatları, Satıcı ve/veya iştirakleri tarafından üçüncü bir tarafın herhangi bir fikri mülkiyet hakkının ihlaline veya yürürlükteki herhangi bir yasa veya düzenlemenin ihlaline neden olmayacaktır.

Ne Satıcı ne de grubunun herhangi bir üyesi, Alıcının şartnamelerine ve/veya talimatlarına uygun olarak üretilen malların performansından veya uygunluğundan sorumlu ve/veya yükümlü olmayacaktır.

Satıcı bu hakkı saklı tutar;

(i) ürünlerinin teknik özelliklerinde, yürürlükteki güvenlik veya yasal gerekliliklere uygun olmalarını sağlamak için gerekli olan değişiklikleri yapmak;

(ii) Satıcının şartnamelerinde gerekli veya arzu edilir gördüğü değişiklikleri bildirimde bulunmaksızın yapmak; ve

(iii) önceden haber vermeksizin ürünlerinden herhangi birini durdurmak.

Tedarik edilen tüm numuneler yalnızca açıklama amaçlıdır (aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça) ve Satıcının mülkiyetinde kalır. Satıcı yazılı olarak aksini kabul etmedikçe, tüm numuneler teslim alındıktan sonra bir ay içinde Alıcı tarafından ödenerek Satıcının ofisine iade edilecektir.

Satıcı, makul olarak uygulanabilir olduğu ölçüde, uygun şekilde kullanıldıklarında ve kurulduklarında güvenli ve risksiz olmalarını sağlamak için malların tasarımı, yapımı ve uygun kurulumu ile ilgili bilgileri talep üzerine sunacaktır. Alıcının malları tedarik ettiği veya Alıcının makul olarak bu tür bilgilere ihtiyaç duyacağını düşündüğü herhangi bir kişiye uygun bilgilerin sunulmasını sağlamak için gerekli adımları atmak Alıcının sorumluluğundadır (ilgili ürün kılavuzlarını ve güvenlik talimatlarını iletmek dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere).

Alıcı, Satıcıya ve grubunun her bir üyesine, malların yeniden satıldığı veya üçüncü bir tarafa sağlandığı herhangi bir anlaşma veya düzenlemeye, Satıcı ve grubu için bu madde 11'de yer alanlara eşdeğer ve daha az koruyucu olmayan hükümleri dahil edeceğini garanti eder.

Sistem Tasarımı: Alıcı, (a) malların ve (b) Satıcı tarafından veya Satıcı adına oluşturulan ve/veya sağlanan tüm gösterge niteliğindeki sistem tasarım önerilerinin ve sistem yerleşim çizimlerinin (i) Alıcının (veya son müşterisinin) ısıtma/soğutma/havalandırma sistemine (uygun olduğu şekilde) ve (ii) Alıcının (veya son müşterisinin) tasarım ve spesifikasyon gerekliliklerine uygunluğunu, uyumluluğunu ve birlikte çalışabilirliğini sağlamaktan sorumludur. Alıcının bu tür bir doğrulamayı, Alıcı tarafından atanan ve uygun mesleki niteliklere ve uygun düzeyde mesleki tazminat ve kamu sorumluluk sigortasına sahip olan uygun niteliklere sahip uzman bir üçüncü tarafla gerçekleştirmesi önemlidir.

11. Uygulanacak Hukuk ve Tahkim

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yer Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır.

Herhangi bir sorunuz var mı? Lütfen bize mesaj göndermekten çekinmeyin.

Genel talep

İletişim Formu

Teklif talebi

İletişim formu
Lütfen bizi arayın.

Dekoratif radyatörler talep

+905338957836

Isıtma soğutma talep

+905311046456

Temiz hava çözümleri talep

+905309536680